Regulamentul concursului "1 an de Mi-Home.ro" pe rețeaua socială Facebook

 

§ 1
Dispoziții generale

  Acești termeni și condiții, denumite în continuare "Regulamente", definesc condițiile în care are loc concursul sub denumirea "1 An de Mi-Home.ro", denumite în continuare "Regulamentul concursului".

  Organizatorul Concursului si fondatorul premiilor este ROLV ONLINE S.R.L societate comercială din România cu sediul in Blv. Pipera, nr. 1-IA, Corp A, Etajul 8, Județul Ilfov, 077190, Voluntari, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul: J23/5326/2020 cod fiscal CIF: RO43302274 (“Organizator”).

  Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei.

  Concursul se va desfășura utilizând site-ul oficial al Mi-Home.ro pe rețeaua socială Facebook https://www.facebook.com/mihomeromania în perioada 14 Ianuarie 2022 până pe 25 Ianuarie 2022.

  Publicarea Regulamentului concursului pe site-ul web al concursului echivalează cu punerea la dispoziția utilizatorilor.

  Termenii și condițiile sunt singura bază pentru desfășurarea Concursului.

  Concursul nu este supus aprobării în temeiul Legii din 19 noiembrie 2009 privind jocurile de noroc (Articolul 165 din Jurnalul legilor 2018 și nu este supus rigorilor menționate mai sus. Organizatorul precizează clar că Concursul nu este o loterie, o loterie fantomă, un pariu, o loterie promoțională, al cărei rezultat depinde de caz, sau orice altă formă prevăzută în legea de mai sus.

§ 2
Participanții la concurs

1. Concursul este destinat persoanelor fizice adulte cu capacitate juridică deplină, persoanelor        juridice sau unităților organizaționale fără personalitate juridică, dar cu capacitate juridică, cu reședința pe teritoriul Romania.

2. Participantul la competiție este persoana specificată în sec. 1 din acest paragraf, care a participat la Concurs în condițiile stabilite în Regulamente în timpul Concursului („Participant”).

3. Conținutul regulamentului este disponibil pe site-ul web al competiției și la biroul organizatorului. Participarea la sarcina concursului echivalează cu participarea la competiție și echivalează cu acceptarea integrală a regulamentului de către participant.

4.Următoarele persoane nu pot participa la Concurs: Organizatorul, angajații Organizatorului, persoanele care rămân într-o ordine sau altă relație juridică la care se aplică dispozițiile privind punerea în funcțiune cu Organizatorul Concursului și membrii familiei acestora, aceasta se aplică până la al doilea grad de rudenie.

§ 3
Protecția datelor cu caracter personal

  Organizatorul este administratorul datelor personale ale participanților.

 

  Datele personale ale participanților vor fi prelucrate de către organizator numai în scopul implementării competiției, inclusiv pentru a selecta câștigătorii Concursului, a livra premiul sau a emite un premiu și a publica rezultatele. Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, prelucrate atunci când este necesar pentru îndeplinirea scopurilor justificate din punct de vedere legal ale operatorului de date și, în special, pentru comunicarea cu participanții pe baza consimțământului exprimat în conformitate cu art. 6 sec. 1. aprins. un GDPR.

 

  Prelucrarea datelor cu caracter personal va include următorul domeniu: nume și prenume, numele utilizatorului pe Instagram, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a premiului. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru implementarea competiției. Aceste informații sunt strict confidențiale și sunt utilizate numai de Administrator, în conformitate cu Politica de confidențialitate disponibilă aici.

 

  Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în conformitate cu principiile prevăzute în Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal. Participantul are dreptul de a accesa și corecta datele cu caracter personal.

 

  Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția entităților autorizate, si trebuie să facă acest lucru în conformitate cu prevederile legii.

 

  Administratorul poate încredința prelucrarea datelor cu caracter personal unor terți printr-un contract scris numai în scopul specificat de acesta și în măsura necesară desfășurării concursului, în conformitate cu art. 28 GDPR.

 

  Datele personale nu vor fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională.

 

  Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada necesară pentru atingerea obiectivelor, inclusiv desfășurarea competiției, pentru perioada necesară implementării acesteia.

 

  Participantul are dreptul de a-și accesa datele și dreptul de a rectifica, șterge, limita prelucrarea, transfera, obiecta, retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. Exercitarea dreptului de retragere a consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal care a avut loc înainte de retragerea consimțământului.

 

  Participantul are dreptul să depună o reclamație la Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau la o altă autoritate de supraveghere competentă în conformitate cu prevederile GDPR, dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la Participant încalcă prevederile GDPR.

 

 

§ 4 Regulile
și desfășurarea concursului

1.Sarcina competiției este de a răspunde printr-un comentariu la întrebarea din postarea concursului: „1 An de Mi-Home.ro” (Cum poți câștiga Mi Coins pe Mi-Home.ro?).

2. Participantul nu are opțiunea de participare multiplă la Concurs.

3. În schimbul participării la Concurs, imediat ce comentariul este publicat de Participant, Participantul la Concurs acordă Organizatorului o licență gratuită neexclusivă de utilizare a Lucrării, fără restricții teritoriale, pentru o perioadă de 10 ani, în următoarele domenii de utilizare:

a. utilizarea în activități promoționale sau informaționale;

b. intrarea în memoria calculatorului, în rețelele multimedia;

c. punerea la dispoziția terților în mod gratuit;

d. diseminarea lucrării - afișarea publică, redarea, difuzarea și retransmisia, precum și punerea la dispoziția publicului a lucrării în așa fel încât toată lumea să aibă acces la ea într-un loc și timp ales de ei.

4. Castigatorii se vor decide pe 25 Ianuarie 2022, cel târziu până la 22:00.

5. Participanții la concurs sunt obligați să respecte regulamentul. Nerespectarea Regulamentului poate duce la excluderea Participantului de la participarea la Concurs.

6. Furnizarea de date cu caracter personal fals sau incorect reprezintă o încălcare a regulamentelor.

7.Încălcarea legislației romane constituie o încălcare a regulamentelor.

8. Participanții la competiție care sunt suspectați în mod rezonabil că interferează cu mecanismul concurenței sau acționează într-un mod incompatibil cu principiile coexistenței sociale sau cu regulamentele, pot fi excluși de la participarea la competiție sau pot pierde dreptul la un premiu prin decizia organizatorului.

9.Organizatorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de furnizarea de date false de către Participantul la concurs.

10. Participantul declară că are toate drepturile asupra Lucrării prezentate în Concurs, inclusiv drepturile de autor proprii și personale, iar drepturile asupra Lucrării nu sunt grevate de terți.

11. Participantul poartă răspunderea deplină și exclusivă în cazul în care Lucrarea sa, prezentată în Concurs, încalcă drepturile terților, inclusiv în special drepturile personale și drepturile de autor sau legea aplicabilă în general.

 

 

§ 5
Premiul

1. Premiile din competiție constau în: :
Castigatorilor li se vor oferi premii ce constau in: Locul 1: Mi Watch, Locurile 2-4: Voucher de 50 de lei pentru cumpărături de minim 200 de lei.


Persoana careia castigatorul ia dat tag in comentariu de la postarea concursului nostru, primeste un premiu ce consta intr-un voucher in valoare de 200 Lei ce poate fi folosit pe site-ul nostru MI-Home.ro

2.Comitetul de concurs va selecta câștigătorul prin tragere la sorți, dintre înregistrările prezentate de participanții care, în timpul competiției, publică un comentariu care îndeplinește prevederile de mai sus ale regulamentelor.

3. Câștigătorii competiției marcati în formular vor fi înștiițați despre câștig prin anunțarea rezultatelor pe site-ul web al competiției și într-un mesaj privat trimis din contul oficial Mi-Home.ro de pe rețeaua socială Facebook (din contul Mi-Home.ro).

4. Câștigătorii competiției numiti în formular nu au dreptul să rezerve proprietățile specifice ale premiului sau să primească echivalentul acestuia (în numerar, în natură). Drepturile la Premiu nu pot fi transferate unor terți.

5. Câștigătorii competiției numiti în formular nu au dreptul să rezerve proprietățile specifice ale premiului sau să primească echivalentul acestuia (în numerar, în natură). Drepturile la Premiu nu pot fi transferate unor terți.

6. Câștigătorii Concursului marcați în Formular trebuie să furnizeze într-un mesaj privat datele lor personale necesare pentru emiterea Premiului, adică numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a Premiului. Dacă este necesar să se impoziteze Premiul, Câștigătorii Concursului marcați în formular vor fi rugați într-un mesaj privat trimis din contul oficial Mi-Home.ro de pe rețeaua socială Facebook să furnizeze adresa a fiscului pentru decontarea Premiului. Câștigătorii competiției și câștigătorii identificați în formular trebuie să trimită datele menționate mai sus în cel mult 7 zile lucrătoare de la primirea mesajului.

7. Câștigătorii competiției marcați în formular sunt de acord să publice rezultatele competiției pe site-ul web al competiției.

8.Organizatorul va emite Premiul numai pe teritoriul Romaniei, Câștigătorii Concursului numiți în Formular prin intermediul unei companii de curierat până la 60 (șaizeci) de zile lucrătoare de la momentul anunțării rezultatelor Concursului pe paginile concursului. Organizatorul competiției va suporta costurile de livrare a premiului.

9. Dacă nu este posibil să contactăm Câștigătorii Concursului identificați în formular în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data informării acestora cu privire la acordarea Premiului, dreptul la Premiu va fi transmis Organizatorului .

10.Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul rezultat din câștiguri.

    

§ 6
Procedura de reclamație

1. Orice reclamații legate de desfășurarea competiției trebuie trimise în scris la următoarea adresă: ROLV Online SRL Bulevardul Pipera, Nr. 1-IA, Corp A, Etaj 8, Voluntari, Judetul Ilfov, sau la shop@mi-home.ro înainte de sfârșitul competiției și după încheierea acesteia, însă nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la sfârșitul competiției.

2. Reclamația trebuie să conțină datele de contact exacte ale Participantului la concurs - nume și prenume, numele de utilizator Facebook, adresa corespondenței, numărul de telefon și o descriere detaliată și motivul reclamației.

3. Reclamațiile depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare.

4.Reclamațiile depuse vor fi luate în considerare în termen de 14 zile de la data primirii reclamației.

§ 7
Dispoziții generale

  Regulamentele sunt disponibile pe site-ul concursului pe întreaga durată a Concursului, iar Regulamentele sunt disponibile pentru inspecția sediului Organizatorului.

  Organizatorul nu este responsabil pentru servicii de telecomunicații utilizate de participanți, inclusiv probleme tehnice, apărute în timpul Concursului.

  În chestiunile care nu sunt reglementate de Regulamentul concurenței, se aplică dispoziții dreptului român, în special dispoziții ale Codului civil.

  Participanții la Concurs și Organizatorul vor da în judecată litigiile care decurg din Regulile Competiției într-o manieră conciliantă.

  Facebook nu își asumă nicio răspundere legală pentru prevederile Regulamentului și pentru pretențiile Participanților împotriva Organizatorului.

  Concursul nu este sponsorizat, aprobat, operat, co-găzduit, administrat sau afiliat cu Facebook.

  Aceste Reguli ale Concursului intră în vigoare pe 14 Ianuarie 2022.