Regulamentul concursului "Imi place Xiaomi pentru ca...."

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Concursului initiat de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

Art. 1 – Organizatorii si Regulamentul Oficial al Concursului
Organizatorul concursului ,,Imi Place Xiaomi pentru ca:...” (denumit in cele ce urmează „Concursul”) este ROLV ONLINE S.R.L, o societate comerciala din Romania cu sediul in Blv. Pipera, nr. 1-IA, Corp A, Etajul 8, Judetul Ilfov, 077190, Voluntari, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul: J23/5326/2020 cod fiscal CIF: RO43302274 (denumita in continuare “Organizator”).

1.1 Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunța publicul cu privire la aceste modificari, prin intermediul unui comenatariu la postarea de concurs.

1.2 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului www.mi-home.ro

Art.2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului
Concursul este organizat si se desfasoara pe profilul oficial de Facebook @Mihomeromania - https://www.instagram.com/mihomeromania/, in perioada 09 martie 2021, ora 20:00 – 08 aprilie 2021, ora 23:59.

Art.3 – Dreptul de participare

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

3.2. Se pot inscrie la concurs doar persoane cu adresa de mail si cont de Facebook valide.

3.3. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane: angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/ administratorilor acestuia, angajatii colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) Organizatorului in materie de curatenie, mentenanta, securitate, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/ sotie) tuturor celor mentionati anterior, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

Art.4 – Modul de desfasurare si mecanica concursului

4.1 Concursul contine o postare de concurs pe profilul @mihomeromania – https://www.facebook.com/mihomeromania/ ce va fi publicata pe data de 9 martie 2021, ora 20:00.

4.2 La acest concurs vor exista 5 castigatori.

4.3 Pentru a participa la concurs, utilizatorul trebuie:
- sa raspunda cu maxim 5 cuvinte la propozitia "Imi place Xiaomi pentru ca:...".
Sunt permise mai multe comentarii / partricipant și orice TAG către prieteni sau FpLLOW dat paginii noastre de facebook

4.4 Castigatoriil vor fi alesi de catre un juriu format din Angajatii companiei ROLV Online S.R.L. dintre participantii care intrunesc conditiile de participare la concurs

4.5 Numele celor 5 castigatori vor fi anuntate printr-un comentariu la postarea de concurs, pe 9 aprilie, in intervalul orar 11:00-20:00.

4.6 Daca persoana desemnata castigatoare nu isi revendica premiul trimitand un mesaj privat Organizatorului in 48 de ore de la anuntarea numelui castigatorului in postarea de concurs, un nou castigator va fi ales.

4.7 Daca vreuna dintre persoanele desemnate castigatoare renunta la premiul castigat, un nou castigator va fi ales.

4.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge fara avertisment comentariile care nu au legatura cu tema concursului, sunt injurii, defaimatoare la adresa altor persoane, folosesc cuvinte urate sau instiga la ura ori violenta.

Art.5 – Premiile Concursului

5.1 Premiile concursului constau in: un purificator Mi Purifier 3H si 4 vouchere de cate 50 ron fiecare. Valoare totala a premiilor este de 899 ron.

5.2 Premiile se acorda conform conditiilor descrise in Art. 4.

5.3 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.4 Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului castigat in cadrul prezentului Concurs, respectiv nu se poate schimba premiul oferit in cadrul prezentului Concurs.

5.5 Premiile vor fi trimise catre castigatori prin curierat in perioada in termen de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe pagina noastra de Facebook.

5.6 Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul aceluiasi concurs. (de exemplu: un participant care a castigat un premiu ce consta in voucher de 50 ron, nu poate castiga alt premiu)

Art. 6 – Responsabilitate

6.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

6.2 In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului,fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

6.3 In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

6.4 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestui Concurs.

6.5 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceast Concurs. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul acestui Concurs va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie.

6.6 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intentie de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs.

6.7 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

6.8 In cazul in care un castigator se afla in imposibilitatea fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator numai in baza unei procuri autentificate de catre un notar public.
Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

6.9 Conform regulamentului Facebook, trebuie sa mentionam ca acest Concurs nu este in niciun fel sponsorizat, administrat sau asociat cu platforma Facebook Inc. Prin participare, participantii confirma ca au varsta de cel putin 18 ani, absolva Facebook de responsabilitate si sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare a Facebook.

Art. 7 – Litigiile si legea aplicabila

7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

Art. 8 – Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

8.1 Cadrul legal general care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de Regulamentul European General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”).

8.2 In momentul in care alegi sa participi la concursul organizat pe profilul de Facebook Mi-Home.ro, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de ROLV Online SRL, astfel incat tu sa ai acces la concurs, iar noi, direct sau prin partenerii nostri, sa te putem informa cu privire la premiile oferite in cadrul concursului.

8.3 ROLV Online SRL prelucreaza exclusiv datele cu caracter personal furnizate de tine, in contextul inscrierii la Concurs si doar in urmatoarele scopuri: - derularea Concursului, informarea participantului castigator, livrarea premiului, efectuarea formalitatilor financiar-contabile, conform legii aplicabile.

Datele tale cu caracter personal ce vor face obiectul prelucrarii sunt:
a) Numele
b) Prenumele
c) Adresa de email
d) Username-ul Instagram
e) Datele din documentele de identificare-CNP (pentru castigatori)

Perioada de stocare a datelor castigatorului este de 10 ani, din ratiuni financiar contabile. Restul datelor se sterg in termen de 30 de zile dupa incheierea evenimentului.

Tertii care pot avea acces la datele tale cu caracter personal, in contextul derularii Concursului sunt: ROLV Online SRL - ca organizator al Concursului si administrator al profilul de Facebook @MiHomeRomania, prestatorii de servicii de curierat, contabilitate, precum si entitatile membre ale Grupului ROLV Online SRL.

Art. 9 – Incetarea concursului

9.1 Prezentul Concurs poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora (forta majora-convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, si exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.), inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

9.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului,
Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil.

9.3 In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 10 – Alte Clauze

10.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

10.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

10.3 Eventualele sesizari legate de desfasurarea Concursului vor fi facute pe adresa de e-mail a Organizatorului – shop@mi-home.ro, pana pe data de 8 aprilie 2021, ora 23:59. Sesizarile ulterioare nu vor fi luate in considerare.

Art. 11 - Taxe si impozite

Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri.