REGULAMENTUL CONCURSULUI “Tu cumperi noi te rasplatim” organizat pe mi-home.ro

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Tu cumperi noi te rasplatim”

09.05.2022 – 31.05.2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala este organizata de catre ROLV ONLINE S.R.L., cu sediul in Bld. Pipera, Nr.1-Ia, Corp A, Et.8, Voluntari, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J23/5326/2020, CUI RO43302274, denumita in continuare “Organizator

1.2. Regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.mi-home.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Campaniei (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public, pe pagina https://mi-home.ro/Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.4. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta toate prevederile prezentului Regulament si se conformeaza acestuia.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina https://mi-home.ro/.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI

2.1. Campania “ Tu cumperi noi te rasplatim”se va desfasura in perioada 09.05.2022 - 31.05.2022 exclusiv online, pe pagina https://mi-home.ro/ conform mecanismului descris în secțiunea 5 a prezentului Regulament

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

3.1. Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/ resedinta in Romania, care au varsta mai mare de 18 ani si care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai jos.

4.2. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii ROLV Online S.R.L., angajatii ai companiilor distribuitoare ale ROLV Online S.R.L si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.4. Prin accesarea paginii de https://mi-home.ro/, participantii sunt de acord si isi asuma in mod integral termenii acestui Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Campania “ Tu cumperi noi te rasplatim”se desfasoara exclusiv online pe pagina https://mi-home.ro/.

5.2. Pentru ca o persoana sa participe la Campanie, aceasta trebuie sa parcurga in mod obligatoriu urmatorii pasi:

a. Sa intre pe site-ul https://mi-home.ro/ si sa plaseze o comanda in valoare de minim 500 ron (*TVA inclus) pe acest site, pentru ca aceasta comanda sa fie inregistrata in concursul “ Tu cumperi noi te rasplatim”, trebuie sa fie platita, receptionata si nereturnata in termen de 14 zile de la receptionarea acesteia.

b. Dupa cele 14 zile se vor expedia produsele catre castigatori in urma unei trageri la sorti, castigatorii fiind extrasi cu ajutorul unei platforme online de extragere a castigatorilor. Produsele vor fi expediate in termen de maxim 45 de zile de la data stabilirii castigatorilor.

c. Comenzile anulate, neplatite sau pentru care nu s-a confirmat primire, nu participa la acest concurs.

5.3. Un participant poate efectua mai multe comenzi. In cazul in care participantul plaseaza comenzi multiple, acesta isi mareste sansele de castig, daca respectivele comenzi respecta punctul 5.2.

5.4. Campania este limitata de timp si de stoc, aceasta fiind valabila pana la data de 31.05.2022. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru finalizarea stocului si imposibilitatea de a comanda pentru participantii care nu gasesc produse in stoc la momentul accesarii site-ului sau pentru cei care au comandat cu 24 de ore inainte de activarea campaniei.

5.5. Organizatorul nu se obliga sa ofere premii altor persoane, decat cele care au fost extrase si au indeplinit toate criteriile.

5.6. Organizatorul nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea la accesarea internetului și/sau a paginii https://mi-home.ro/.

5.7. Premiile acordate sunt urmatoarele:

1 buc de Mi TV P1 50’’ – valoare totala 2499,99 RON

3 buc de Mi Robot Vacuum Mop Essential – valoare totala 2399,97 RON

5 buc de Redmi Smart Band Pro – valoare totala 1299,95 RON

7 buc de Mi Fast Charger with GaN Tech (65W) – valoare totala 1189,93 RON

Valoarea totala a premiilor: 7389,84 RON

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

6.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra unei comenzi participante, decizia Organizatorului este definitiva.

6.2. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii la campanie, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.

6.3. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.

6.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Campanie, in perioada de desfasurare a acestuia.

6.5. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din Campanie comentariile transmise de participantii care nu respecta conditiile mentionate anterior.

6.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Campaniei. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceastaCampanie a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Campaniei.

6.8. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat comanda de produse in mod fraudulos in cadrul prezentei Campanii, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1.Date privind operatorul de date cu caracter personal In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: ROLV Online S.R.L., in calitate de operator. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: ROLV Online S.R.L., Bld. Pipera, Nr.1-Ia, Corp A, Et.8, Voluntari, jud. Ilfov, J23/5326/2020, CUI RO43302274, Tel. 0751220528 e-mail: shop@mi-home.ro, https://mi-home.ro/.

7.2.Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i) nume, prenume; (ii) numar de telefon; (iii) adresa de e-mail; (iv) adresa de corespondenta; Scopul prelucrarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: i) organizarea si desfasurarea Campaniei; ii) livrarea produselor; iii) acordarea certificatului de garantie.

7.3.Temeiul juridic al prelucrarii Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Campaniei precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.

7.4.Destinatarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite operatorilor de curierat si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii.

7.5.Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 3 luni de la incheierea Campaniei.Datele cu caracter personal ale Participantului declarat castigator vor fi stocate timp de 6 luni de la incheierea Campaniei. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.6. Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

7.7.Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor Intrucat la Campania pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

7.8.Alte prevederi Datele personale ale participantilor la Campania vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

8.2. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA CAMPANIEI

9.1. Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

Redactat, procesat și autentificat de ROLV ONLINE S.R.L., cu sediul in Bld. Pipera, Nr.1-Ia, Corp A, Et.8, Voluntari, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J23/5326/2020, CUI RO43302274.

Organizator,

ROLV ONLINE SRL

prin mandatar,